Projekt „Podpora zapojenia LEDeco solution, s.r.o. do programov EÚ“


Prijímateľ:

LEDeco solution, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica


Miesto realizácie:

Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica


Opis projektu:

Cieľom predkladaného projektu je zapojenie LEDeco solution, s.r.o. do programov EÚ, konkrétne do Fázy 2 SME Instrument (EIC Accelerator) v rámci programu Horizont 2020. Projekt je realizovaný jednou hlavnou aktivitou s názvom „Zapojenie MSP do Fázy 2 SME Instrument“, predmetom ktorej budú činnosti súvisiace s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti.


Nenávratný finančný príspevok: 50 000 EUR


Tento projekt je podporený z EFRR - Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Sprostredkovateľský orgán: