Obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu spoločnosti LEDeco solution, s.r.o.

Všeobecné ustanovenie:


Nákup tovaru prostredníctom elektronického obchodu spoločnosti LEDeco solution, s.r.o. (ďalej len „eShop“) môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti LEDeco solution, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 44 845 049, IČ DPH: SK2022846265, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 16711/S (ďalej len LEDeco) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou LEDeco.sk ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom, ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.LEDeco.sk

Zaregistrovanie zákazníka / Moje konto:

Podmienkou nakupovania v našom eshope je registrácia zákazníka. Zaregistrovaním totiž získate: nakupovanie so zľavami, vernostným bonusom atď. (pripravujeme) informácie o stave vybavovania Vašich objednávkok prehľad všetkých doteraz vybavených objednávok pravidelné informácie o novinkách a akciách Zákazníkom nášho internetového obchodu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.LEDeco.sk a za tým účelom vyplnila registračný formulár a zriadila si u nás konto (sekcia Môj účet). Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Ceny:

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny, ak nie je uvedené inak. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné, manipulačné poplatky za rezanie profilov, odvíjanie optických vlákien, kompletizáciu a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho alebo môžu byť predmetom emailovej či telefonickej dohody s predávajúcim. Akciové ceny platia do vypredania zásob akciového/zľavneného tovaru alebo po dobu časovo určenú. Pôvodná cena znamená cenu tovaru/služby/licencie, za ktorú predmetný tovar/službu/licenciu LEDeco ponúkalo bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jeho prevádzkovanom e-shope alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.

Prevádzkova doba:

Objednávky cez internet alebo prostredníctvom personálu predajcu: Otváracia doba: Showroom LEDeco solution, s.r.o. (Sládkovičova 37/A) - Po - Pia: 8:30 - 17:00 Sklad - Po - Pia: 10:00 - 15:00 V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby. V dňoch pripadajúcich na štátne sviatky je showroom ako aj sklad zatvorený, v prípade zmeny či iných plánovaných zatvorení budú zákazníci informovaní prostredníctvom www.LEDeco.sk

Dodacie lehoty:

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, v prípade tovaru skladom obvykle do 5 pracovných dní a v prípade tovaru, ktorý nie je skladom, maximálne do 4 týždňov odo dňa potvrdenia, prijatia záväznej objednávky Kupujúceho Predávajúcim, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení zmluvných záväzkov Predávajúceho majú uvedené dodacie termíny orientačný charakter. V prípade, ak Predávajúci nemôže dodať objednaný tovar v danej lehote, je o tom povinný bezodkladne informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu vyplývajúceho z objednávky a oznámiť mu nový predpokladaný termín dodania tovaru. Ak Predávajúci nemôže dodať objednaný tovar vôbec, takisto je o tom povinný bezodkladne informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu vyplývajúceho z objednávky a dohodnúť sa s ním na náhradnom plnení. V prípade ak Kupujúci neprejaví záujem o náhradné plnenie zo strany Predávajúceho, je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný do 14 dní vrátiť kúpnu cenu Kupujúcemu, ak už bola zo strany Kupujúceho uhradená. Kupujúci je informovaný o zaslaní objednaného tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme www.LEDeco.sk Môj účet. O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený e-mailom. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke alebo bude pripravený v sídle Predávajúceho na osobný odber podľa toho, aký spôsob doručenia si Kupujúci vo svojej objednávke zvolil. Kupujúci je vopred informovaný o termíne dodania objednávky prostredníctvom elektronickej pošty. Ak je stanovený termín nevyhovujúci, môže sa s Predávajúcim, resp. kuriérskou službou dohodnúť na náhradnom termíne dodania objednávky. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci. V prípade, ak si Kupujúci nevyzdvihne tovar pripravený na osobný odber v lehote 10 pracovných dní alebo si dvakrát po sebe neprevezme tovar od dopravcu, bez toho, aby sa s Predávajúcim dohodol na predĺžení tejto lehoty, Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Ak zo strany Kupujúceho už došlo k úhrade kúpnej ceny, Predávajúci vráti v lehote 14 dní kúpnu cenu Kupujúcemu, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. Odovzdanie tovaru Kupujúcemu je možné len ak Kupujúci zaplatí kúpnu cenu a poštovné za dodaný tovar. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy a Kupujúci je povinný o tom bezodkladne, najneskôr do dvoch kalendárnych dní od prevzatia tovaru informovať Predávajúceho, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci k spokojnosti Kupujúceho. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci má právo prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu neuznať. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Dopravca je povinný odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca. Ak je balenie prelepené ochrannou páskou Predávajúceho, ktorá je poškodená alebo Kupujúci zistí iné poškodenie balenia alebo známky neoprávneného otvorenia zásielky, je oprávnený tovar od Dopravcu neprevziať a je povinný spísať s Dopravcom o tejto skutočnosti zápis s presným popísaním dôvodu neprevzatia zásielky. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu euvedenú v kontakte, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou."

Miesto a spôsob dodania tovaru:

"1. Spôsoby dodania Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania: - osobný odber v priestoroch sídla Predávajúceho - zasielanie prepravnou službou UPS v ramci SR za 7,08€ s DPH v prípade zásielok do 10kg, nad 10kg individuálna cena za dopravu. Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému LEDeco solution, s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. 2. Ostatné podmienky V prípade vydzvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže LEDeco požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže LEDeco odmietnuť tovar vydať.

Spôsob platby:

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky: 1. platba v hotovosti do 2500eur s DPH pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste, 2. platba vopred bankovým prevodom 3. na dobierku pri doručení tovaru do výšky 1000eur s DPH (hotovosť preberá od zákazníka prepravca) 4. platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu, informujte sa u LEDeco) 5. platba platobnou kartou cez platobný terminál do hodnoty 1000eur (Poskytovateľ platobného terminálu je ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267, https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky. Faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list bude doručená na Váš email a poštou na Vami uvedenú adresu. Ak Vám doklad nebol zaslaný, prosím kontaktujte nás čo najskôr telefonicky alebo emailom uvedený na stránke Kontakt.

Záručná doba a reklamácia tovaru:

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká: - nepredložením príslušenstva alebo dokumentácie tovaru - neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru - uplynutím záručnej doby tovaru - mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim - používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, neodborným zaobchádzaním, manipuláciou, uvedením do prevádzky, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar - poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii - porušením resp. nedodržaním všeobecných zásad, technických noriema alebo bezpečnostných predpisov platných v SR - poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami - poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením - neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci - zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Reklamácie:

V prípade, že chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte na emailom alebo tel. čísle 0948 559 800. Reklamovaný tovar po dohode s nami odovzdajte osobne priamo v našom showroome alebo zašlite na adresu LEDeco solution, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica. Tovar odporúčame zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar neposielajte na dobierku, nebude prevzatý! Do balíka priložte kópiu dňového dokladu (faktúru), ktorú sme Vám zaslali. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru spolu s dokladom o jeho kúpe. O výsledku reklamácie budete informovaní bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol. Formulár na stiahnutie, vyplnenie a odoslanie tu.

Stornovanie objednávky:

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte emailom alebo na 0948 559 800 a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo v cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.V prípade, že zakúpený tovar bol objednaný po konzultácii s niektorým z našich zamestnancov (osobne, telefonicky alebo elektronicky), a následne vyrobený na základe záväznej objednavky alebo úhrady vopred, takýto tovar nemôže byť vrátený.Potvrdenú záväznú objednávku nie je možné zrušiť odstúpením od zmluvy, či už s udaním alebo bez udania dôvodu.

Alternatívne riešenie sporov :

v zmysle § 3 a § 4 ods.1 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov budú všetky spory, ktoré vznikli alebo ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, sa budú prejednávať a rozhodovať v rozhodcovskom konaní pred Arbitrážnym súdom - stálym rozhodcovským súdom zriadeným Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 31826253, a to za podmienok a podľa pravidiel vymedzených Štatútom Arbitrážneho súdu a Rokovacím poriadkom Arbitrážneho súdu. Spor je oprávnený rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je oprávnené menovať Predsedníctvo Arbitrážneho súdu. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu a jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle ust. § 22a zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov môže Arbitrážny súd na návrh účastníka rozhodcovského konania nariadiť predbežné opatrenie aj bez vyjadrenia druhého účastníka rozhodcovského konania.

Osobné údaje ich spracovanie a ochrana: viac najdete v sekcii na to určenej.

Záverečné ustanovenia:

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou LEDeco solution, s.r.o. a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Spoločnosť LEDeco solution, s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.LEDeco.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.10.2016.

Používanie materiálov zo stránky:

© 2018 LEDeco solution, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od LEDeco solution, s.r.o. zakázané.